ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort bodrum escort
Home » Archive

Wong Ka Kui 黃家駒

Written By: TOASTIES MONSTER on 八月 23, 2015 No Comment
黃家駒名言語錄

黃家駒曾經講過以下的話,每每發人發人深省,這便是Beyond黃家駒的精神:

生命不在於你得到過什麼,而在於你做過什麼。
音樂應該有很多種類,有很多性格,有很多色彩,有很多不同的感情,不同文化在裡面。音樂是藝術。
音樂不是娛樂那麼簡單。是生命裡面一個節奏,無論你是一個多麼繁忙的人,怎麼樣顧著賺錢的人,都不可以沒有音樂。

  Copyright © 2000-2016 香港只有一個二樓後座, All rights reserved.| Powered by BEYONDMUSIC| ZUGARCUBE by CAROLINE MAK